26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M05-1 Buurtprognose

De Buurtprognose stelt alle partijen in staat om informatie in te winnen om zelf hun doelen en dus hun initiatieven te formuleren. Het biedt een overzicht van de opgaven van de stad en wijk.

De Buurtprognose:

Deze stelt alle partijen in staat om informatie in te winnen om zelf hun doelen en dus hun initiatieven te formuleren. Het biedt een overzicht van de opgaven van de stad en wijk. De aanpak van de buurtprognose:

 • Het analyseren en indelen van de wijk, op sociaal en fysiek ruimtelijke kenmerken;

 • Het onderscheiden van de deelgebieden: BUURTMILIEUS;

 • Beschrijven van behoeftepatronen: Kansen en knelpunten;

 • Urgentie creëren a.d.h.v. toekomstscenario’s: tijdslijnen;

 • Context bieden voor bouwstenen en initiatieven.

De buurtprognose legt een verbinding tussen de buurtmilieus en de bouwstenenindex. De buurtprognose bestaat uit de prognosekaart die de wijk in buurtmilieus en structuren indeelt, het DNA profiel van de wijk en prognoselijnen per buurtmilieu.

Aan de hand hiervan is het mogelijk om toekomst-scenario’s te ontwikkelen waarin de urgenties per buurtmilieu omschreven worden. Deze informatie stelt stakeholders in de wijk in staat om te bepalen welke initiatieven kans van slagen hebben en zelf actie te ondernemen.

Analyse buurtmilieus

De basis van de buurtprognose is een uitgebreide analyse van de belangrijkste typerende eigenschappen van de buurtmilieus. Van elk van deze eigenschappen wordt gekeken hoe ze reageren op de verschillende toekomstontwikkelingen. Zo wordt er per buurtmilieu een beschrijving gemaakt van de behoeftepatronen, de kansen en knelpunten.

Elk milieu heeft haar eigen kenmerken en bijzonderheden. De milieus zijn geanalyseerd op de volgende thema’s:

 • Openbare ruimte

 • Sociale netwerken

 • Rol van de overheid

 • Huisvestingskwaliteit

 • Collectieve voorzieningen organiseren

 • Energie + Duurzaamheid

 • Mobiliteit

Zo zijn ze onderling goed vergelijkbaar en is het mogelijk te zien hoe de buurtmilieus verschillend reageren op toekomstontwikkelingen. Elk buurtmilieu kent haar eigen sterke en zwakke punten. Zo zijn landelijke milieus autoluw en is er ook minder sociale controle, terwijl de parkeerdruk in compacte milieus erg hoog is, maar tegelijkertijd de sociale controle sterk aanwezig is. In deze milieus zijn verschillende urgenties waarneembaar, dit betekent ruimte voor verschillende initiatieven.

Veel buurtmilieus hebben te maken met dezelfde opgaves, die per buurtmilieu een andere aanpak vereisen. De situatie in elk buurtmilieu is zo verschillend dat andere bouwstenen nodig zijn om het probleem te beantwoorden. Bijvoorbeeld de noodzaak om woningen energiezuiniger te maken. Per buurtmilieu zijn er andere oplossingen noodzakelijk omdat het type woningen, het eigendom van de woningen of het investeringsvermogen van de eigenaars verschilt.

Programma en structuur

Aanvullend op de buurtmilieus vormen de programma- en de structuuronderdelen een belangrijk onderdeel van de wijk. Ze hebben een wezenlijk invloed op de buurtmilieus en bepalen mede de eigenschappen van het buurtmilieu maar ook van de wijk. Alle structuren en programma’s kennen ook een toekomst en dus een prognoselijn. Samen met de buurtmilieus vormen ze samen het DNA-profiel van de wijk.

Prognoselijnen

Het is mogelijk een toekomstscenario voor een buurtmilieu te beschrijven door de specifieke kenmerken van het milieu met globale landelijke trends te combineren. Het resultaat is een tijdlijn waarop uiteen is gezet welke factoren de leefbaarheid in het buurtmilieu beïnvloeden, dit wordt de buurtprognose genoemd.

Omdat de condities in elk milieu zo verschillen ontwikkelt elk milieu haar specifieke tijdlijn. Hierop wordt in drie termijnen weergegeven hoe goed het gaat met de leefbaarheid in het buurtmilieu.

Bij een stijgende lijn gaat het beter met de leefbaarheid terwijl bij een dalende lijn uiteindelijk investeringen noodzakelijk zullen zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Op de tijdlijn zijn de factoren weergegeven die de leefbaarheid beïnvloeden.

Bijvoorbeeld: door explosieve toename van de zorgvraag in de komende jaren, die ontstaat door de vergrijzende babyboomgeneratie, zijn investeringen noodzakelijk in de buurtmilieus waar deze groep mensen vertegenwoordigd zijn, bv. compacte en modale milieus. Om dit op te vangen zullen investeringen in het lokale zorgsysteem noodzakelijk zijn. Per milieu zijn verschillende bouwstenen mogelijk om dit probleem aan te pakken.

Prognosekaart + DNA profiel wijk

De prognosekaart is in combinatie met het DNA-profiel en de prognoselijnen de buurtprognose die alle kennis over de wijk en buurtmilieu inzichtelijk maakt. In de prognosekaarten zijn de buurtmilieus en structuren gecombineerd tot een kaart. Zo is het mogelijk om van elke wijk een DNA profiel te maken. Dit profiel geeft de procentuele samenstelling van de milieus in de wijk weer. Dit is een weergave van de eigenschappen van de wijk waardoor het mogelijk wordt om een toekomstscenario te schetsen. De combinatie tussen het DNA profiel en de prognoselijnen maakt het mogelijk om in te schatten in welke richting de wijk zal bewegen en welke leefbaarheidskwesties in de toekomst kunnen gaan spelen.

De buurtprognose biedt de noodzakelijke kennis aan iedereen die gebruik maakt van de bouwstenenindex. De prognose geeft een beeld over welke urgenties er in de buurtmilieus en de wijk aan de orde zijn. De kaart biedt daarbij een helder inzicht in mogelijke deelgebieden met dezelfde urgenties.