26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M02-1 Onderzoeksproces

Het onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit drie stappen. Het ontwikkelen van Structuur- en Buurtmilieukaarten, Prognosekaarten met een toekomstbeeld en verzamelen van bouwstenen gekoppeld aan de buurtmilieus en wijkstructuren.

Stap 1: De Toekomstbestendige Stad.

De Toekomstbestendige Stad is een strategie voor transformatie van stads- en dorpswijken, waardoor deze op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen anticiperen op trends en ontwikkelingen. Trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, mobiliteit, voorzieningen, woonwensen, etc. Deze benadering past bij de verandering die de ruimtelijke ontwikkeling doormaakt. Geen grootse herstructureringsopgaven (top-down bepaald), maar met gerichte en effectieve ingrepen die bewoners, ondernemers en andere organisaties in de wijk in staat stellen om mee te bewegen met aankomende kansen en knelpunten (bottom-up).

Deze strategie helpt bij de noodzakelijke strategische keuzes. Het gaat hierbij om het maken van een zogenaamde buurtmilieukaart ter ondersteuning van strategische keuzes, zoals het stimuleren van bewonersinitiatieven, inzetten op voorzieningen of juist gerichte sloop. En een overzicht met onze suggesties voor bouwstenen om daadwerkelijk effectief in te spelen op de verwachte trends en ontwikkelingen. Wie deze bouwstenen gaat implementeren verschilt van geval tot geval. Ze worden opgepakt door elke bij de wijk betrokken partij.

De eerste fase is een beschrijving van de opbouw van de stad. Hiermee wordt het kader bepaald waarbinnen het de te onderzoeken wijken zich bevinden. Door de wijk in zijn context te plaatsen is het mogelijk om afwegingen voor de toekomst beter te onderbouwen en de strategische keuzes voor niet enkel binnen de grenzen te zoeken maar ook de relatie te leggen met andere gebieden in de stad.

Na het stadsniveau zoomen we als het ware in op de betreffende wijk(en). We benoemen en ontleden de wijken op basis van structuren en buurtmilieus. Structuren zijn de dragers die de opbouw van de stad kenmerken, zoals bijvoorbeeld: infrastructuur, historische en landschappelijke lijnen. Buurtmilieus zijn een beschrijving van de gebieden ‘daar tussenin’, met gemeenschappelijke kenmerken, zoals: typen openbare ruimte en bebouwing, van rijtjeshuizen met weinig openbaar gebied tot ruim opgezette vrijstaande woningen. Bij ieder buurtmilieu passen bepaalde vraagstukken en ingrepen. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogenoemde ‘Structuur- en Buurtmilieukaart’.

Proces:

• Kick-off overleg. Uitwisselen aanvullende informatie (gesprekken met interne deskundige), vaststellen planning

• Beschrijving van de opbouw van de stad

• Opzetten concept ‘Structuur- en Buurtmilieukaart’

• Overleg en toetsing met projectteam

• Definitief maken ‘Structuur- en Buurtmilieukaart’

Resultaat:

De ‘Structuur- en Buurtmilieukaarten’ van de drie case-wijken Brabantpark, Theresia en Kortendijk.

Stap 2: De Leefbare Wijk.

In de tweede stap zoomen we verder in op de drie case-gebieden. Op basis van de literatuurstudie en feedback van het projectteam worden de woonmilieus aangevuld met alle relevante gegevens zoals demografische- , sociaal-economische-, bouwtechnische-, ... informatie. Al naar gelang uw opgave kunnen daar criteria aan worden toegevoegd, zoals fysieke staat van de woning, mogelijkheid tot aanbrengen van energiebesparende maatregelen (breedte spouwmuren), etc.

Op dit schaalniveau is het formuleren van de opgave, zowel voor de buurtmilieus als de structuren, voor de toekomst cruciaal. Dit gebeurt a.d.h.v. een prognosekaart: deze beschrijft het toekomstbeeld en daaruit voortvloeiende behoeftepatronen. Ieder toekomstbeeld wordt uitgewerkt in een strategische kaart die de opgave voor de toekomst weergeeft en waar onder andere op te lezen valt welk type buurtmilieus toekomstbestendig zijn, welke dat zijn wanneer bepaalde ingrepen plaatsvinden en welke buurtmilieus niet of nauwelijks toekomstbestendig blijken te zijn. En daarmee wellicht als eerste in aanmerking komen voor transformatie of misschien zelfs sloop.

Proces:

  • Concept ‘Strategische Kaarten’ voor elk van de wijken met de behoeftepatronen voor de toekomstbeelden;

  • Werksessie met projectteam;

  • Verwerken resultaten werksessie in de strategische kaarten.

Resultaat:

Prognosekaarten voor de drie wijken met daarin de toekomstbeelden en hun bijbehorende behoeftepatronen.

Stap 3: Mensen aan zet/Bouwstenen.

In de derde stap koppelen we de ‘Strategische Kaarten’ aan concrete bouwstenen. Wij maken een database aan succesvolle bouwstenen (voorbeelden voor ingrepen) beschikbaar, die toegankelijk is voor alle betrokkenen. De bouwstenen zijn relevant op het gebied van beheer, beleid en ontwerp. Met deze kennis wordt bekeken welke ingrepen nodig zijn, wie de spelers zijn en hoe de rolverdeling is, wie die ingrepen uitvoert; de bewoners zelf, de gemeente, commerciële partijen of de woningcorporatie.

Naast de bouwstenen die vanuit het onderzoek in de wijken worden aangeleverd, zal ook de communicatie met de verschillende stakeholders in de regio worden gezocht, om de verbetermaatregelen in de vorm van bouwstenen te verzamelen, uit te wisselen en te evalueren. Dit leidt tot een verzameling generieke bouwstenen met bovenlokale waarde die de basis vormen voor de verbetering van de leefbaarheid van de wijken.

Proces:

• Inventarisatie bestaande en verzamelen nieuwe bouwstenen

• Koppelen bouwstenen aan buurtmilieu’s en structuren in de wijk

• Werksessie ‘Bouwstenen’ met het projectteam

Resultaat:

Overzicht voor de drie wijken van relevante bouwstenen, gekoppeld aan buurtmilieus, wijkstructuren voor alle toekomstbeelden. Handelingsperspectieven en concrete aanwijzingen voor toepassing van de bouwstenen voor alle betrokkenen.

De totstandkoming van de strategische kaarten en de selectie van effectieve bouwstenen is een proces. De afwegingen en keuzes die tijdens dit proces gemaakt worden door ons en door u in deze rapportage opgenomen. Hierdoor is het altijd herleidbaar. De beschrijving van de bouwstenen bevat naast de inhoud ook de partij die de bouwsteen tot ontwikkeling kan brengen. Het eindrapport is een naslagwerk om afwegingen en keuzes in toekomst toe te lichten.