M01-1 Introductie van BLW

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

M01-2 Aanleiding

De laatste decennia worden gekenmerkt door snelle en ingrijpende veranderingen. Op talloze gebieden zoals maatschappij, techniek, natuur, energie, demografie, zorg en onderwijs vinden ontwikkelingen plaats op globale schaal maar ook in de bestaande stads- en dorpswijken, die hun weerslag hebben op de mens en de eisen die hij stelt aan zijn woonmilieu.

M01-3 Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de kennis en inzet van burgers, ondernemers en (semi)-overheden uit de wijk, stad en regio inzetten in de ruimtelijke ordening met als doel = Het vergroten van de leefbaarheid.

M01-4 Doelstelling

De methodiek heeft als doel om iedere partij zo efficiënt mogelijk zijn rol uit te oefenen met als collectief doel een leefbare omgeving. De rollen van de stakeholders zijn niet identiek maar een manier om de inzet van burgers, ondernemers, semioverheden en overheden aan elkaar te koppelen heeft een enorm positieve impact om de ruimtelijke ontwikkeling en creëert eigenaarschap!

M01-5 Leeswijzer

De publicatie is opgebouwd vanuit drie 'verhaallijnen'. Drie kolommen vertellen welke kennis werd ontwikkeld (1-Methodiek), wat voor toepassingen het opleverde (2-Resultaat) en hoe het onderzoek verliep (3-Proces).

M02-1 Onderzoeksproces

Het onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit drie stappen. Het ontwikkelen van Structuur- en Buurtmilieukaarten, Prognosekaarten met een toekomstbeeld en verzamelen van bouwstenen gekoppeld aan de buurtmilieus en wijkstructuren.

M03-1 Werkwijze

BLW heeft als hoofddoelen: communicatie tussen stakeholders, kennisuitwisseling en hergebruik van bestaande kennis en wil dit realiseren met d.m.v. drie tools: Buurtprognose, buurtplatform en bouwstenenindex.

M04-1 Buurtmilieus

De ordening van een wijk in buurtmilieus is ontstaan uit de noodzaak om grip te krijgen op de ruimtelijke en maatschappelijke verschillen van een wijk. Terwijl de buurtmilieus tegelijkertijd kunnen functioneren als een communicatiemiddel binnen de methodiek.

M05-1 Buurtprognose

De Buurtprognose stelt alle partijen in staat om informatie in te winnen om zelf hun doelen en dus hun initiatieven te formuleren. Het biedt een overzicht van de opgaven van de stad en wijk.

M06-1 Buurtplatform

Buurtplatform: Samen leven is de basis voor leefbaarheid in de wijk. De methodiek zet in op koppeling en versterking van informele en formele netwerken.

M06-2 Type platforms

In het ruime aanbod van platforms zijn er meerdere categorieën te onderscheiden. In hoofdlijnen in te delen in twee groepen: Gespecialiseerde thematische, en integrale gebiedsplatforms...

M06-3 Deeleconomien

Deeleconomieën vormen momenteel een wezenlijk onderdeel van de oplossingen om de wijk leefbaarder te maken. Ze stellen mensen in staat om samen maatschappelijke en ruimtelijke opgaven op te lossen.

M07-1 Casestudy Brabantpark Breda

De wijk Brabantpark in Breda was een van de drie cases waar het onderzoek uit bestond.

M08-1 Casestudy Theresia Tilburg

De wijk Theresia in Tilburg was een van de drie cases waar het onderzoek uit bestond.

M09-1 Casestudy Kortendijk Roosendaal

De wijk Kortendijk in Roosendaal was een van de drie cases waar het onderzoek uit bestond.

M10-1 Bouwstenenindex

Alle mogelijke initiatieven om je eigen buurt, straat, wijk, dorp en stad te verbeteren zijn ooit eens bedacht en uitgevoerd. De index verzamelt alle voorbeelden en maakt ze inzichtelijk voor de gebruikers.

M11-1 Kennisdeling

In het onderzoek stond kennisdeling centraal. In binnen en buitenland zijn de opgedane onderzoeksresultaten breed gedeeld...

R02-1 De drie tools van BLW

Bouwstenen voor Leefbare Wijken biedt handreikingen voor het verbeteren van de eigen leefomgeving. Drie tools helpen hierbij: Het Buurtplatform, de Buurtprognose en de Bouwstenenindex.

R1-1 Wat is BLW?

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio. Het is een methode om alle stakeholders maximaal te faciliteren en heeft als doel om iedere partij zo efficiënt mogelijk zijn rol uit te oefenen met als collectief doel een leefbare omgeving.

R02-1 De drie tools van BLW

Bouwstenen voor Leefbare Wijken biedt handreikingen voor het verbeteren van de eigen leefomgeving. Drie tools helpen hierbij: Het Buurtplatform, de Buurtprognose en de Bouwstenenindex.

R02-2 Tool Buurtplatforms

Veel potentie in de wijk blijft nu vaak nog onbenut, mooie initiatieven of behoeften blijven nog onopgemerkt. Het Buurtplatform is de plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

R02-3 Tool Buurtprognose

De Buurtprognose biedt een overzicht van de opgaven waar jouw stad, wijk of buurt mee te maken krijgt. Hier kan iedereen informatie vinden over de toekomst van zijn leefomgeving en zo zelf zien welke kansen of knelpunten aan te pakken.

R02-4 Tool Bouwstenenindex

De Bouwstenenindex is een gratis toegankelijke toolkit vol met verbeteringen voor de eigen buurt. De Bouwstenen zijn bewezen successen van elders, toe te passen op jouw situatie.

R03-1 Proof of concept

De onderstaande 'Proof of concept’ laat zien wat Bouwstenen voor Leefbare Wijken kan gaan opleveren. De verschillende tools, het gebruik ervan en de opbrengsten, worden aan de hand van praktijksituaties in de wijken toegelicht.

26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15